logotype

V/v duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương KLTN nào đã đạt thì sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài, còn đề cương nào chưa đạt thì điều chỉnh lại theo góp ý và nộp lại trước ngày 10/03/2022

DS duyệt đề cương KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CQĐT

DS duyệt đề cương KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CLC

Nộp đề cương KLTN đã điều chỉnh theo góp ý tại đây: Đề cương KLTN điều chỉnh

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 10/06/2022.

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M21 và SE121.M21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 25/02/2022 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M21 và SE122.M21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 25/02/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 25/02/2022.

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì tham khảo chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 25/02/2022 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0222 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0222 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient