logotype

Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2023 như sau:

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CQĐT

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CLC

Những sinh viên có tên trong Sheet "Thôi học" hiện đã hết thời gian tối đa của khóa học nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Những sinh viên có tên trong Sheet "Buộc thôi học" và "Cảnh báo" thì làm đơn cứu xét nộp tại văn phòng khoa CNPM (phòng E7.2) vào các buôi sáng từ 8h00 -11h00 và chiều từ 13h30 -16h30 từ nay đến ngày 30/09/2022.

Mẫu đơn cứu xét tham khảo

 

Thông Báo Danh Sách Đăng Ký Đề Tài Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 31/12/2022.

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.N11 và SE121.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N11 và SE122.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 09/09/2022.

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 09/09/2022 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0123 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0123 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient