logotype

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021. 
 
Nội dung chi tiết: Như file đính kèm.
 
 
 
 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 29/9/2021 (đến 30/9/2021 là hết thời gian nộp đăng ký giải thưởng cấp Bộ)


- Địa điểm: Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
" target="_blank" style="color: #0088cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt bổ sung tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên (SV), đặc biệt là các bạn SV sắp tốt nghiệp, Trường triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt bổ sung tháng 8 năm 2021.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/documents/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Đề nghị các Khoa thông báo cho SV và tiến hành hoàn tất các thủ tục trên 1Office trước ngày 27/08/2021.

Một số lưu ý:

  1. Việc triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH SV được triển khai trên 1Office.
  2. Các khoa cần lưu ý đến chất lượng công bố của bài báo khoa học; đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch đối với các SV, khuyến khích SV vươn tới các NCKH có chất lượng.
  3. Thu thập minh chứng đầy đủ khi đề xuất miễn/cộng điểm các môn học.
  4. Trường hợp một SV xin miễn nhiều môn học trong một học kỳ do có nhiều bài báo khoa học: nếu nhiều hơn một môn học, thì cần phải có giải trình của Khoa để cho thấy việc miễn/cộng điểm nhiều hơn một môn học là hợp lý để đảm bảo công bằng với các SV khác.
  5. Trường hợp một bài báo có nhiều SV cùng đề nghị xét thưởng: cần phải làm rõ mức độ đóng góp của mỗi SV, cũng như mức độ của bài báo (hội nghị xếp hạng thế nào). Cần phải có giải trình đầy đủ của SV, nhận xét của GVHD, nhận xét của tác giả chính của bài báo khoa học ,…

Mỗi bài báo khoa học chỉ được xét một lần. Do đó, các đồng tác giả là SV phải nộp hồ sơ của cùng một đợt xét. Các Khoa có trách nhiệm kiểm tra để tránh xét trùng lắp. Trường hợp bài báo khoa học liên quan đến SV của nhiều Khoa khác nhau, SV là tác giả chính thuộc Khoa nào thì Khoa đó sẽ phụ trách xét và phối hợp với các Khoa còn lại.

  1. Trường hợp SV của Khoa A xin miễn môn học của Khoa B phụ trách: nếu không có ý kiến của Khoa B thì cũng không đưa vào danh sách đề xuất của Khoa A.

Trân trọng

DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1-2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách sinh viên được tuyên dương bằng giấy khen vì có bài báo nghiên cứu khoa học. Danh sách khen thưởng sẽ được thông báo sau. Kính đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 04/07/2021 để Phòng chuyển đến Phòng CTSV làm thủ tục tiếp theo.

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-tuyen-duong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-1-nam-2021

Thông báo nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 đạt trong danh sách của phòng Khoa học Công nghệ đã công bố https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-xetduyet-may2021_-_3.kq_-_may2021.pdf

nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 vào link sau từ nay đến ngày 16/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/15-ou3PenS1UQqGOuNmUihK8Xu21G9uZo?usp=sharing

Thông báo về việc hỗ trợ công bố KH cho SV, HVCH, NCS đợt tháng 05/2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có công bố khoa học từ tháng 11/2020 đến nay đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến ngày 07/05/2021:

https://khcn.uit.edu.vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient