logotype

Thông báo cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

- Những sinh viên lớp SE505.K11.PMCL đã có đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn theo qui định (GVHD Khóa luận cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao phải là Tiến sĩ hoặc Thạc sỹ học tại các trường đại học của các nước tiên tiến trên thế giới) thì cập nhật thông tin vào link sau trước ngày 15/10/2019:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev8LdjVK68SfvElIfkk9VrLXxIsZVv_4ZtEbK1B1cNfrD_Bw/viewform?usp=sf_link

và nộp đề cương chi tiết Khóa luận về văn phòng khoa (phòng E7.2) trong ngày thứ 2_ 14/10/2019 và thứ 3 ngày_15/10/2019

Kết quả cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PBtf82FbmX7V41ptFqAHcUpge4FyxDPoeq6KvaqLtwc/edit?usp=sharing

- Còn những sinh viên chưa có đề tài Khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn thì liên hệ thầy Dương Minh Đức (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ĐT: 0986160008) để được hỗ trợ. Sau khi nhận đề tài và giảng viên hướng dẫn thì cập nhật thông tin vào link trên trước ngày 19/10/2019 và nộp đề cương chi tiết về văn phòng khoa (phòng E7.2) trước ngày 19/10/2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN lớp SE505.K11.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1VEISVorN9ZhnzWthznMGMiKGHjv8Bv-_/view?usp=sharing

Mẫu đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp tham khảo tại đây: http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

 

 

 

 

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2019

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2019 như sau:.

 

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 30/10/2019.

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 Chương trình Chất lượng cao bổ sung

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 Chương trình Chất lượng cao bổ sung như sau:

https://drive.google.com/file/d/1NenalCwHUrhM2QMvA1TcFY23JAmGfsEK/view?usp=sharing

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà như sau:

https://drive.google.com/file/d/11yIztMhod0YQvdMmlAy1a3N6SgjY11NR/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn và bổ sung điều chỉnh thông tin gấp theo yêu cầu trong file, sau đó bổ sung thêm tên đề tài bằng Tiếng Anh vào file trên trước ngày 01/10/2019.

Ngoài ra sinh viên nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp có chữ ký của giảng viên hướng dẫn về văn phòng khoa trước ngày 03/10/2019.

 

 

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/16qOj7zNvFlz8s1j8uVb-8zg_e1_Cct88/view?usp=sharing 

Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện Đồ án.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient