Thành tích sinh viên

Monday, April 01, 2024 super_user Thành tích sinh viên 44
Sinh viên: Nguyễn Đức Minh Khoa MSSV: 21520998 - Khoa: Công nghệ Phần mềm Chúc bạn sẽ học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! UIT luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ hướng tới một thế hệ công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.
Wednesday, September 14, 2022 Thành tích sinh viên 161
Artificial Intelligence Awards People's Committee of Ho Chi Minh 2019 Giải thưởng
Saturday, September 14, 2019 Thành tích sinh viên 148
Gold medal National Student Math Competition 2019
Saturday, September 14, 2019 Thành tích sinh viên 159
Information and Technology - Communication Awards People's Committee of Ho Chi Minh City 2019
Friday, September 14, 2018 Thành tích sinh viên 174
Two 3rd Prizes National Student Math Competition 2018
Friday, September 14, 2018 Thành tích sinh viên 157
Top 8 Car Racing Competition 2016, 2017, 2018
Friday, September 14, 2018 Thành tích sinh viên 148
2nd Prize GameUIT Hackathon Competition 2018
Friday, September 14, 2018 Thành tích sinh viên 153
1st and 2nd Prizes Travel Discovery Application Design Competition 2018
Friday, September 14, 2018 Thành tích sinh viên 155
3rd Prize Mastering IT Competition 2018
Monday, September 14, 2015 Thành tích sinh viên 171
1st Prize Vietnam Hackademics Competition 2015
Saturday, September 14, 2013 Thành tích sinh viên 153
Many prizes Mobile Application Creation Competition 2013
Friday, September 14, 2012 Thành tích sinh viên 148
1st Prize Windows Phone Hackathon 2012