Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo kế hoạch tổ chức thi giữa kỳ (GK) học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:
       - Thời gian thi tập trung: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024 (trong thời gian thi tập trung, sinh viên được nghỉ học).
       - Thời gian các môn học được Đơn vị quản lý môn học tự tổ chức thi riêng: từ ngày 22/4/2024 đến ngày 27/4/2024. (Thời gian này sinh viên vẫn đi học bình thường).