logotype

Thông Báo Quyết Định Giao Đề Tài Và Nộp Báo Cáo Giữa Kỳ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022:

1. Lớp chính qui đại trà: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CQĐT

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CLC

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại thư mục sau ngày 07/11/2021.

Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) vào thư mục "Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ" trước ngày 07/11/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Hạn nộp báo cáo KLTN : trước 25/12/2021.

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 25/12/2021.

 

V/v duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương KLTN nào đã đạt thì sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài, còn đề cương nào chưa đạt thì điều chỉnh lại theo góp ý và nộp lại trước ngày 28/09/2021

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CQĐT

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CLC

Nộp đê cương KLTN đã điều chỉnh theo góp ý tại đây: Đề cương KLTN điều chỉnh

Thông báo về học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021

P.ĐTĐH thông báo nội dung chi tiết cho việc học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021 tại link:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-hoc-giao-duc-quoc-phong-ninh-cho-tan-sv-nam-2021

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M11 và SE122.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient