logotype

DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1-2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách sinh viên được tuyên dương bằng giấy khen vì có bài báo nghiên cứu khoa học. Danh sách khen thưởng sẽ được thông báo sau. Kính đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 04/07/2021 để Phòng chuyển đến Phòng CTSV làm thủ tục tiếp theo.

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-tuyen-duong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-1-nam-2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient