logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.J21.PMCL và SE501.J21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 23/06/2019  từ 8h00 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.J21 và SE501.J21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 22/06/2019

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Ví dụ: 15520026_Phan Đức Anh_SE501.J21.PMCL

https://drive.google.com/drive/folders/1a8lmhqPjbkMGCZNGccKMrIhJVyzidago?usp=sharing

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient