logotype

Thông báo danh sách xét tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018 như sau:

No. Khoa MSSV Họ và tên SV Ghi chú Tình trạng Số TC tích lũy ĐTB tích lũy
1 CNPM 13520488 Nguyễn Công Lý CCAV Đang học 155 6.99
2 CNPM 13520058 Nguyễn Quang Bình CCAV Đang học 153 6.73
3 CNPM 14520134 Phạm Hữu Danh Nợ CC AV Đang học 154 8.52
4 CNPM 14520743 Võ Đăng Quang Nợ CC AV Đang học 153 7.83
5 CNPM 14520763 Phạm Văn Sĩ Nợ CC AV Đang học 153 7.62

Các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch từ ngày 10-17/12/2018.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient