logotype

Thông báo nộp hố sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp như sau:

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 NĂM 2018

      

STT

Ngày

Công việc

1

04/12/2018 – 07/12/2018

P. ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa.

2

10/12/2018 – 17/12/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa.

3

19/12/2018

Khoa gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P. ĐTĐH.

4

20/12/2018 – 03/01/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

5

10/01/2019

Ban hành Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

 

 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 

 

Trần Bá Nhiệm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt này giống đợt trước (tháng 09/2018). Do vậy những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 chưa nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient