logotype

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng Đôà án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài ĐACN học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Đê nghị các sinh viên đã đăng ký Đê tài đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn gấp từ nay đến 30/09/2018 để thực hiện đề tài.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient