logotype

Lịch nộp Đồ án Chuyên ngành, thực tập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch nộp Báo cáo Đồ án Chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

1. Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.I21.PMCL và SE112.I21 nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/6/2018 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 20/6/2018 từ 8h00 đến 11h00.

3. Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.I21.PMCL và SE501.I21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) chiều ngày 21/6/2018  từ 13h30 đến 1600.

4. Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018, mỗi đề tài nộp 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 22/6/2018 từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient