logotype

Lịch nộp Đồ án, thực tập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch nộp Đồ án các lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Lịch nộp Đồ án hk2 nh 2016 - 2017 CLC

Lịch nộp Đồ án hk2 nh 2016 - 2017 CQ

1. Lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.H21 nộp và báo cáo Đồ án vào lúc 7h30 ngày 08/6/2017 tại phòng E7.3

2. Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.H21.PMCL và SE112.H21 nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 15/6/2017 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) trong giờ hành chính ngày 15/6/2017.

3. Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.H21.PMCL và SE501.H21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) trong giờ hành chính ngày 14/6/2017.

4. Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017, mỗi đề tài nộp 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 16/6/2017.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient