logotype

Thông báo lễ trao bằng Tốt nghiệp ngày 09/06/2018

Phòng Đào tạo Đại học gửi nội dung thông báo lễ trao bằng Tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết tại link đính kèm:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-le-trao-bang-tot-nghiep-ngay-0962018

LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP

DANH SÁCH LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 HÌNH THỨC VẤN ĐÁP

Danh sách chi tiết tại

Thông báo về việc điều chỉnh cách sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT ngày 27 tháng 4 năm 2018, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên kể từ ngày 01/5/2018 việc xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin có thay đổi như sau:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-cach-su-dung-diem-ren-luyen-de-xep-loai-tot-nghiep-cho-sinh

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 
Đề nghị sinh viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.
 
 
Thời gian đăng ký đến 16 giờ ngày 02/6/2018.
 
 
 

Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2018 bắt đầu từ : 08h00 ngày 14/5/2018. Sinh viên nhận bằng theo giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6.

(Sinh viên chính quy đại trà nhận bằng tại phòng A120; sinh viên CTTT, CLC, TN nhận bằng tại phòng E2.1)

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient