logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.J11 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 22/9/2018.

Danh sách lớp SE505.J11

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICmSS-PaRWphCTe2QAB7hyStCyC4TXlW12zbzsmwaog/edit?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-fBQZDUT-iz4FY_vNFpf6EG4uyCm9fOyM7ZbMlxbX2hlSg/viewform?usp=sf_link

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oReeKTsq53CrP__BvKVdgD866omz5DRem8a5f086PUo/edit?usp=sharing

 

Thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thực hành HT2 hk1 nh 2018 - 2019 CLC

Lịch thực hành HT2 hk1 nh 2018 - 2019 CQ

Thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017 - 2018 như sau:

Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017 - 2018 chương trình CLC

Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017 - 2018 hệ đào tạo CQ

Những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2017 - 2018 nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ nay đến ngày 21/09/2018 trong giờ hành chính (sáng từ 7h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00).

 

Thông Báo Đăng Ký Đồ Án Chuyên Ngành Học Kỳ 1 Năm Học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J11 đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 từ nay đến ngày 21/9/2018 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipYsPJbuoEo2mbUtgfUqLnDWmuvbjMCcTKCUyQcbmYW_EMw/viewform?usp=sf_link

Danh sách Đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JhM-E9HKnZb6NR_aJ9q8ZLP3iWTcBgReSg9by972R7o/edit?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eh5XFmEIwgd-BWT2Je7k7B4uXVfGS6DqwUN1zD1B2zY/edit#gid=1494916857

Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 như sau:

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 hệ CQĐT

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 chương trình CLC

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 6 NĂM 2018     

STT

Ngày

Công việc

1

06/9/2018 – 07/9/2018

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

10/9/2018 – 17/9/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

19/9/2018

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

20/9/2018 – 29/9/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

5

05/10/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient