logotype

Bộ môn Phát triển phần mềm

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

T.TIN

 

TS. Huỳnh Ngọc Tín

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

 

Hướng nghiên cứu: Text Mining, Information Extraction, Information Retrieval, Semantic Web, SNA, Recommendation Systems.

 

Quan tâm tìm hiểu: Java, J2EE, quy trình và phương pháp phát triển phần mềm: Agile, Pari Programming, XP, Scrumwork,...

 

C.MINH

ThS. Phan Nguyệt Minh

Hướng nghiên cứu: AIDC (Công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động)

Quan tâm tìm hiểu: Mobile, Mobile OS

T.THUC

ThS. Nguyễn Trác Thức

Hướng nghiên cứu: Social Network Analysis

Quan tâm tìm hiểu: Java, J2EE

T.HIEU

ThS. Phan Trung Hiếu

Hướng nghiên cứu: Bảo mật dịch vụ Web

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển Web, lập trình trên mobile

A.HOAN

ThS. Nguyễn Công Hoan

Hướng nghiên cứu: Data Mining

Quan tâm tìm hiểu: Các phương pháp thiết kế và phát triển Web

C.TUYEN

ThS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

Hướng nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm thông tin

Quan tâm tìm hiểu: CASE Tools (Computer Aided Software Engineering), quản lý và đảm bảo chất lượng phần mềm

TRONG

ThS. Lê Thanh Trọng

Trợ lý giáo vụ khoa

Hướng nghiên cứu: Data Mining, Big Data

Quan tâm tìm hiểu: Phương pháp và công cụ phát triển phần mềm, .Net, Java, AI

TUAN ANH

ThS. Huỳnh Tuấn Anh

Hướng nghiên cứu: Computer Vision

Quan tâm tìm hiểu: Augmented Reality, Natural Interaction

PA

ThS. Nguyễn Phương Anh

Hướng nghiên cứu: Deep Learning, Image and Video Processing, Big Data

Quan tâm tìm hiểu: 2D-3D Game Development

 

UyenTTH

ThS. Thái Thụy Hàn Uyển

Hướng nghiên cứu: Graph Mining

 

Quan tâm tìm hiểu: Các bài toán về Đồ thị, .Net, Phát triển Web

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient