logotype

Cơ cấu tổ chức

  HỘI ĐỒNG KHOA

STT

Họ tên

Chức vụ
1 PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên Chủ tịch
2 ThS. Phạm Thi Vương Uỷ viên Thư ký
3 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Uỷ viên
4 TS.Huỳnh Ngọc Tín Ủy viên 
5 ThS. Phan Nguyệt Minh Ủy viên

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Quyền trưởng khoa: TS. Dương Minh Đức

Phó trưởng khoa: TS. Huỳnh Ngọc Tín

Thư ký khoa: Cô Trần Hạnh Xuân

Trợ lý khoa: Cô Phạm Ngọc Bảo Châu

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient